AVÍS LEGAL

I. INFORMACIÓ EN COMPLIMENT DE L’ESTABLERT EN LA LLEI 34/2002, D’11 DE JULIO, DE SERVEIS DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ I DE COMERÇ ELECTRÒNIC

En compliment de l’establert en l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (d’ara endavant, LSSI-CE), s’informa de manera expressa, precís i inequívoc, tant als destinataris del servei com als òrgans competents, dels següents aspectes relatius al prestador de serveis de la societat de la informació:

DENOMINACIÓ SOCIAL: Hospital Sant Joan de Déu
CIF: R0700149H
OBJECTO SOCIAL:
DOMICILI SOCIAL: Passeig Cala Gamba, 35. 07007 Palma de Mallorca
TELÈFON: +34 971 26 58 54
EMAIL: info@hsjdpalma.es

II. INFORMACIÓ EN COMPLIMENT DE L’ESTABLERT EN LA LLEI ORGÀNICA DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

1. PRINCIPI D’INFORMACIÓ
En compliment de l’establert en l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (d’ara endavant, LOPD), li informem de manera expressa, precís i inequívoc que les dades facilitades per vostè a través dels formularis disposats a aquest efecte a la nostra pàgina web o a qualsevol altre canal de recollida dels mateixos, així com els que es generin durant la seva relació amb la nostra entitat, seran objecte de tractament en els fitxers responsabilitat d’Hospital Sant Joan de Déu, degudament notificats en el Registre General de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, amb la finalitat del manteniment i compliment de la relació del destinatari del servei amb la nostra entitat i prestació de serveis derivada de la mateixa.

Així mateix, en compliment de l’establert en la citada LOPD i en la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (d’ara endavant, LSSI-CE), li informem que les seves dades podran ser utilitzats amb la finalitat d’enviar-li comunicacions comercials i de cortesia relacionades amb la nostra entitat a través del telèfon, correu postal ordinari, fax, correu electrònic o mitjans de comunicació electrònica equivalents.

D’igual manera, li informem que les seves dades seran cedides en tots aquells casos en què sigui necessari per al desenvolupament, compliment i control de la relació del destinatari del servei amb la nostra entitat o en els supòsits en què ho autoritzi una norma amb rang de llei i, en particular, quan concorri un dels supòsits següents:

a) El tractament o la cessió tinguin per objecte la satisfacció d’un interès legítim del responsable del tractament o del cessionari emparat per aquesta norma;
b) El tractament o la cessió de les dades siguin necessaris perquè el responsable del tractament compleixi un haver de que li imposi aquesta norma.

2. PRINCIPI DEL CONSENTIMENT
El consentiment per al tractament de les seves dades amb les finalitats descrites a l’apartat anterior s’entendrà prestat a través de la marcació de la casella corresponent disposada a aquest efecte a la nostra pàgina web.

3. CARÀCTER OBLIGATORI DE LES DADES SOL·LICITADES
L’emplenament de tots i cadascun dels camps que apareixen en els formularis disposats a aquest efecte a la nostra pàgina web té caràcter obligatori (en cas contrari, apareixeran marcats amb un asterisc els camps que tinguin caràcter obligatori). La negativa a facilitar les seves dades portaria aparellada la impossibilitat del manteniment i compliment de la relació del destinatari del servei amb la nostra entitat, ja que els mateixos són necessaris per a la prestació de serveis derivada de la mateixa.

4. PRINCIPI DE QUALITAT DE LES DADES
El destinatari del servei serà l’únic responsable de la veracitat i exactitud de les dades aportades, actuant Hospital Sant Joan de Déude bona fe com a mer prestador del servei. En el cas que el destinatari del servei faciliti dades falses o de terceres persones sense intervenir el seu consentiment per a això, respondrà personalment enfront d’Hospital Sant Joan de Déu, els afectats o interessats, Agència Espanyola de Protecció de Dades i, si escau, autoritats autonòmiques de protecció de dades, de les responsabilitats derivades d’aquesta circumstància.

Hospital Sant Joan de Déu no recull dades de persones menors de catorze anys a través de la seva pàgina web. En el cas que una persona menor de catorze anys faciliti les seves dades a través dels formularis disposats a aquest efecte a la nostra pàgina web o a qualsevol altre canal de recollida dels mateixos, es procedirà a la seva destrucció immediata al mateix moment en què es tingui coneixement de tal circumstància.

Amb la finalitat de donar compliment a l’establert en l’article 4.3 de la LOPD, el destinatari del servei es compromet a comunicar a Hospital Sant Joan de Déu els canvis que es produeixin en les seves dades, de manera que responguin amb veracitat a la seva situació actual a tot moment.

5. EINES DE SEGUIMENT DE LA NAVEGACIÓ
La nostra pàgina web pot utilitzar eines de seguiment de la navegació a través de la mateixa i adreça IP del destinatari del servei, amb la finalitat de millorar i garantir la prestació de serveis i el funcionament tècnic de la mateixa.

6. PRINCIPI DE SEGURETAT DE LES DADES
Hospital Sant Joan de Déu es compromet al compliment de la seva obligació de secret respecte de les dades de caràcter personal i del seu deure guardar-los i adoptarà totes les mesures d’índole tècnica i organitzativa necessàries que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte de l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos al fet que estiguin exposats, ja provinguin de l’acció humana o del mitjà físic o natural, desenvolupades en el Títol VIII del Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

7. EXERCICI DE DRETS
En compliment de l’establert en la LOPD i el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la mateixa, el destinatari del servei pot exercitar, a qualsevol moment, els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant el responsable del fitxer o del tractament, adjuntant fotocòpia del seu DNI.

8. RESPONSABLE DEL FITXER O DEL TRACTAMENT
El responsable del fitxer o del tractament és Hospital Sant Joan de Déu, amb direcció a efectes de notificacions en Passeig Cala Gamba, 35. 07007 Palma de Mallorca.

Mallorca Sport Medicine

Calle Sant Joan de Déu, 7
07007 Palma de Mallorca
+34 673 17 85 90 (WhatsApp)
+34 971 70 46 29

Hospital SJD Inca

Avenida Rei Jaume II, 40
07300 Inca
T.: +34 971 26 58 54